นางสาว

ณัฐรินีย์ ชาญด้วยกิจ

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1.  งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. การสรรหาและสอบคัดเลือกพนักงาน
  3. การขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอตำแหน่งสูงขึ้น
  4. การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานภายในคณะ
  5. การปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ
  6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
  7. การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานของบุคลากร
  8. งานวินัย

ติดต่อ