นางสาว

สุทธิดา วัชราภรณ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานการเงินและบัญชี ส่วนกลางคณะฯ
  2. งานการเงินและบัญชี บริการวิชาการ
  3. งานการเงินและบัญชี วิจัย
  4. กองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อ