นาย

สุทธิพงศ์ ปริญญาศิริ

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. บริการวิชาการเพื่อสังคม
  2. บริการวิชาการให้กับภาคเอกชน
  3. หน่วยกิต CE
  4. หลักสูตรฝึกอบรม internship program
  5. กิจกรรมนักศึกษา
  6. สถานะนักศึกษา (ลาพัก ลาออก)
  7. ทุนการศึกษา สวัสดิการ หอพัก ทหาร
  8. ประกันสุขภาพ
  9. ฝึกงานทั่วไป / ฝึกงานอิสระ
  10. วินัยนักศึกษา

ติดต่อ