นาย

ทวีศักดิ์ ปัญญาใส

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานที่รับผิดชอบ

  1. งานจัดการและดูแลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer-Support)
  2. งานจัดการและดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย (Server)
  3. งานจัดการและดูแลระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต (Network)
  4. งานจัดการและดูแลระบบประจำอาคาร

ติดต่อ