นางสาว

ทิพย์เกสร นวลศรี

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

  1. เลขานุการสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  2. หนังสือภายนอก/ภายใน จากสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  3. งานสารบรรณ งานพัสดุ งานงบประมาณ ของสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

ติดต่อ