งานพัสดุ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์