Search
Close this search box.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดสอบประเมินทักษะการปฏิบัติ OSPE (objective structured practical examination) ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

[ #สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ] คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดสอบประเมินทักษะการปฏิบัติ OSPE (objective structured practical examination)  ของนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
.
OSPE (Objective Structured Practical Examination) เป็นการทดสอบทักษะทางปฏิบัติและความรู้ทางทฤษฎีของนักศึกษาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ การวินิจฉัยโรค การทำหัตถการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พื้นฐานและสัตว์เลี้ยงในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
 
รูปแบบของการสอบ OSPE เป็นแบบสถานการณ์ที่มีจำนวนหลาย ๆ จุดสอบที่ตั้งไว้ แต่ละจุดจะมีการทดสอบความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพสัตว์, การให้การปฏิบัติการรักษา, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ การทำงานในทางปฏิบัติจริงกับสัตว์ และอื่น ๆ การทดสอบแบบวางแผนล่วงหน้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละจุดสอบและเตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละจุด เพื่อให้สามารถตอบคำถามหรือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นประสบการณ์ในการทำงานจริงในอนาคต
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #VETPSU
Line : @vetpsu [ https://lin.ee/PpOe4Ps ]
โทร : 0 7428 9600

More To Explore