Search
Close this search box.

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ เลขที่อัตรา Vet-060 และ Vet-041 นั้น เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยจึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 7 เมษายน 2566

More To Explore